Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeśli jesteś konsumentem w rozumieniu § 13 BGB, masz prawo do odwołania zamówienia zgodnie z § 312g BGB lub § 355 BGB.
 2. Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towaru (lub ostatniego towaru, częściowej wysyłki lub sztuki w przypadku umowy na kilka towarów jednego zamówienia lub dostawy produktu w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach), bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od usług wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas:

Everyfitday Grzegorz Hebrowski, Oberwerder Damm 11-21, 20539 Hamburg… , office@everyfitday.de.

poprzez wyraźne oświadczenie (np.B. list wysłany pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

 1. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odwołania.
 2. Konsekwencje odwołania :
 3. Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, musimy zwrócić Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, z wyłączeniem kosztów dostawy, natychmiast i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Tobą; w żadnym wypadku nie zostaną naliczone żadne opłaty za tę spłatę.
 4. Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie odstąpienia od umowy, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę odpowiadającą proporcji usług już świadczonych do czasu, gdy poinformujesz nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 5. Musisz zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, do:

Everyfitday Grzegorz Hebrowski, Oberwerder Damm 11-21, 20539 Hamburg… , office@everyfitday.de.

 1. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana obchodzeniem się z towarami, które nie są konieczne do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów :
 1. w przypadku dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i do których wytworzenia decydujący jest indywidualny wybór lub determinacja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
 2. do dostawy towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
 1. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów
 1. do dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich plomba została usunięta po dostarczeniu;
 2. do dostawy towarów, jeżeli po dostarczeniu zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter; jeśli plomba została usunięta po dostarczeniu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem na adres)

– Everyfitday Grzegorz Hebrowski Gbr , Oberwerder Damm 11-21, 20539 Hamburg… , office@everyfitday.de.

– Ja/my (*) niniejszym odwołuję zawartą przeze mnie/nas umowę (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

– Data.

(*) Niepotrzebne skreślić.